MÁME
RADI
PROGRES

Bezpečnostné politiky, analýzy, štúdie a dokumentácia

Analýzy bezpečnostných rizík
Bezpečnostné politiky
Projekty optimalizácie bezpečnostných opatrení a nákladov
Implementácia postupov procesného riadenia v oblastiach ochrany
osôb, majetku a informácií
Bezpečnostné štúdie a  štúdie realizovateľnosti
Bezpečnostné projekty
Interné bezpečnostné predpisy a štandardy
Návrh a  projekcia technického zabezpečenia
Prevádzkové poriadky, bezpečnostné smernice
Postupy pre riešenie mimoriadnych situácií

Poradenstvo a implementácia systémov ochrany osôb, majetku a informácií

Implementácia komplexných bezpečnostných systémov
Zavedenie systémov ochrany informácií a systému riadenia informačnej
bezpečnosti (ISO 27001 – ISMS)
Informačná bezpečnosť informačných systémov štátnej správy, verejnej správy a privátnych subjektov
Ochrana utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
Poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany

Kontrolné a audítorské činnosti

Komplexný bezpečnostný audit, posúdenie úrovne bezpečnosti alebo ochrany kritickej infraštruktúry;
Audit subsystémov bezpečnosti
Jednorazový alebo periodický quality monitoring dodávateľov bezpečnostných služieb a technológií
Audit a  kontrola strážnych služieb
Penetračné testy jednotlivých bezpečnostných opatrení
Audit ochrany utajovaných skutočností a  osobných údajov
Audit užívania legálneho SW
Audit personálnej bezpečnosti
Audit administratívnej bezpečnosti
Audit krízového riadenia

Projektová a inžinierska činnosť

Projekcia bezpečnostných technológií
Projekcia ostatných slaboprúdových technológií pre vybavenie budov
Projekcia telekomunikačných systémov a sietí
Projekty metropolitných sietí a integrovaných bezpečnostných systémov
Projekty dopravnej bezpečnostnej signalizácie
Zabezpečovanie autorského dozoru a odborného technického prevzatia
Outsourcing riadenia a projektového manažmentu bezpečnostných stavieb

Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Služby

Projektová
a inžinierska činnosť

Poradenstvo a implementáia

Poradenstvo
a implementácia

Analýzy
a štúdie

Kontrolné
a auditorské
činnosti

Kontakt

AdaSoft, s. r. o.
Prievozská 4/D – blok E
821 09 Bratislava

info@adasoft.sk

Tento web využíva súbory cookies. Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte. Ďalšie informácie